Kategoria: Nauczanie i kształcenie kadr

W CELU PROWADZENIA BADAŃ

Inaguracyjne posiedzenie odbyło się w marcu 1880 roku. W lutym bowiem tego sa­mego roku nastąpiło silne trzęsienie ziemi w rejonie Zatoki Tokijskiej; wyrządziło ono wie­le szkód w okolicach Jokohamy, gdzie mieszka­ło wielu profesorów zagranicznych. Fakt ten był jedną z przyczyn powołania wspomnianego wy­żej Stowarzyszenia Sejsmologicznego, mającego na celu prowadzenie badań naukowych w za­kresie trzęsień ziemi. Najważniejszą osobą w Stowarzyszeniu był Anglik J. Milne, profesor geologii i górnictwa w Wyższej Szkole Inżynie­ryjnej w Jokohamie w latach 1875—1895 Dru­gie posiedzenie Stowarzyszenia odbyło się 26 kwietnia 1880 r.; przygotowany został wówczas raport na temat opracowanego przez profesorów Ewinga i Graya modelu sejsmografu.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!

PODSUMOWANIE WSPÓŁPRACY

Prof. Ewing przebywał w Japonii w latach 1875— —1881, a prof. Gray — w latach 1878—1881; tu właśnie zaprojektowali oni swój nowoczesny sejsmograf. W ten sposób zapoczątkowano w Ja­ponii badania sejsmologiczne, w której to dzie­dzinie zajmuje ona obecnie pierwsze miejsce w świecie.Czas teraz podsumować krótko współpracę uczonych zagranicznych z japońskimi, która odegrała wielką rolę w rozwoju rodzimej spo­łeczności uczonych. Napływ obcokrajowców rozpoczął się w 1871 r. — przybywali głównie uczeni amerykańscy, brytyjscy, niemieccy i francuscy, a najwięcej było matematyków, chemików i fizyków. Jednakże stosunkowo szyb­ko zaczęli oni opuszczać Japonię, tak że już w 1889 r. pozostało bardzo niewielu.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!

DORADCY NAUKOWI

To samo można, z grubsza rzecz biorąc, powiedzieć o do­radcach naukowych, których napływ zaczął się ok. 1865 r., a skończył się 1885 r., przy czym punktem kulminacyjnym był rok 1874, kiedy liczba ich dochodziła do 300 osób. Rola tych „importowanych” uczonych i doradców była po­ważna, gdyż dzięki nim właśnie dokonany został zasadniczy przełom naukowy w Japonii. Od połowy XIX w. największe wysiłki uczo­nych japońskich skierowane były na ujednolice­nie terminologii we wszystkich gałęziach nauki. Najtrudniejszą pracą okazało się tłumaczenie na język japoński wielkiej ilości obcych terminów naukowych i ujednolicenie przetłumaczonych pojęć.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!

JEDEN PRZYKŁAD

Oto jeden przykład: „gaz” ma obecnie w języku japońskim nazwę kitai, jednakże jeszcze w drugiej połowie ubiegłego stulecia gaz zwany był kijotai, kyoshitau, jukitai lub gasutai, przy czym określenia te wyrażane były przez użycie poszczególnych znaków chińskich. Stwierdzić można, że niemożliwością byłoby utworzenie jednolitej społeczności uczonych, gdyby nie fakt, że dzięki wysiłkom wielu uczo­nych wprowadzona została jednolita terminolo­gia naukowa i techniczna. Unifikację tej termi­nologii rozpoczęła już dawno Nauka Holender­ska, ale zasadnicze przemiany dokonane zostały już po II wojnie światowej, kiedy to nastąpiła kolejna reforma języka japońskiego. Wraz z po­stępującą stale naprzód nauką i techniką język japoński ciągle się wzbogaca o nowe słowa.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!