Kategoria: Nauczanie i kształcenie kadr

ADAPTACJA NOWYCH URZĄDZEŃ

A oto inny przykład dotyczący adaptacji ob­cych urządzeń na ziemi japońskiej: system me­tryczny, zapoczątkowany w 1799 r. we Francji, przejęty został przez Holendrów w r. 1816 i w związku z tym był — poprzez Naukę Holender-wcześnie znany w Japonii. Książka pt. Przejście Japonii na system me­tryczny (1917), opracowana przez Japoński Ko­mitet Popierania Systemu Metrycznego, przed­stawia dzieje ustanowienia tego systemu w Ja­ponii w roku 1891, kiedy to po raz pierwszy, w formie ustawy, ustanowiono tu regulację wag i miar. Ale już pięć lat wcześniej Japonia zde­cydowała się podpisać Traktat Metryczny i akt ten zawarty został w 1886 r.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!

NIESKOŃCZONOŚĆ PRZYKŁADÓW

W 1890 r. stosow­nie do porozumienia Japonia otrzymała z Mię­dzynarodowego Urzędu Wag i Miar wzorzec me­tra i kilograma. W kodeksie prawnym ustano­wionym w 1891 r., a wprowadzonym w życie w 1893 r., jako podstawowe jednostki długości i ciężaru przyjęto tradycyjne miary shaku i kan; ale w tym samym czasie przepisem prawnym został uznany także system metryczny, toteż szybko uzgodniono relacje między tymi jednost­kami po to, aby ujednolicić cały system me­tryczny. Można by mnożyć niemal w nieskończoność przykłady, w jaki sposób uczeni japońscy przy­czynili się walnie do rozwoju swej ojczyzny. W każdym razie faktem jest, że w dwadzieścia

 

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!

FORMOWANIE SYSTEMU

Pomimo licznych transformacji i mniej lub bardziej przejściowych kryzysów, uniwersytet pozostał w większości krajów tą formą społecz­ności uczonych, która najściślej wiąże się z roz­wojem intelektualnym społeczeństw. Jest tak przede wszystkim dlatego, że ciągle jeszcze wią­że on nauczanie z badaniem naukowym, a więc dostarcza nauce nowych pracowników, a to de­cyduje o rozwiązywaniu nowych problemów. Uniwersytety znajdują co prawda coraz poważ­niejszych konkurentów w akademiach, instytu­tach badawczych i laboratoriach, ale droga do tych instytucji wiedzie właśnie przez uniwersy­tety. Skutkiem tego kwestia rekrutacji studen­tów wyższych uczelni jest jednym z kluczowych problemów doby obecnej.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!

STAŁY WZROST WYDATKÓW

Stałemu wzrostowi wydatków na oświatę w ogóle i na doskonalenie studiów uniwersytec­kich w szczególności towarzyszy troska, aby zmobilizować wszelkie potencjalne możliwości intelektualne tkwiące w każdym kraju. Stąd powszechna tendencja do rekrutacji możliwie najlepszych elementów na wyższe uczelnie. Gdy jednak kraje o ustalonym od dawna wysokim standardzie życiowym pozostały na ogół wierne tradycyjnej bazie rekrutacji studentów, to inne kraje sięgnęły do nowych źródeł, wiążąc często zasadnicze przemiany ekonomiczne z zupełną re­konstrukcją społeczną. Kiedy więc mówi się o     demokratyzacji wyższego nauczania, nie wolno zapominać, że według oficjalnych danycłi z 1967 roku  ilość studentów pochodzenia robotniczego waha się w Europie zachodniej od 4 do 26%, podczas gdy w krajach Europy wschodniej ilość ta wynosi odpowiednio 28—39%.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!