Kategoria: Społeczności uczonych

HISTORYCZNY ZARYS

Nie spotykany dotąd rozwój badań nauko­wych zrodził potrzebę refleksji nad ich uwa­runkowaniem, a nauka o nauce — dyscyplina, w której krystalizacji ważną rolę odegrały także badania Marii i Stanisława Ossowskich datują­ce się z lat trzydziestych — okaziała się czymś ważniejszym, niż zdawały się świadczyć o tym jej początki. U schyłku lat sześćdziesiątych stopniowe klarowanie się jej charakteru dopro­wadziło do polaryzacji stanowisk. Oto z jednej strony wytworzył się pogląd, że aby zrozumieć proces rozwoju nauki, wystarczy wyjaśnić jego logiczne i metodologiczne przesłanki, które do­prowadziły do nadania współczesnym proble­mom naukowym ich obecnej postaci; takie sta­nowisko reprezentował — z grubsza rzecz bio­rąc — logik i filozof nauki Karl Popper i jego szkoła.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!

WYSTARCZAJĄCE BADANIA

Z drugiej strony jednak stanowisko ta­kie wydało się błędne tym, którzy podkreślali wagę zarówno psychologicznego, jak i socjolo­gicznego uwarunkowania rozwoju nauki, co zna­lazło wyraz w opozycji T. S. Kuhna, autora kil­ku znanych książek z zakresu metodologii i hi­storii nauki. W odróżnieniu od Poppera, który uważa, że badania filozoficzno-metodologiczne są wystarczające dla wyjaśnienia współczesnego stanu badań naukowych, Kuhn twierdzi, że oprócz tego trzeba znać zarówno hierarchię war­tości, jaką akceptuje uczony, jak i inwestycje stwarzające organizacyjne ramy rozwoju nau­ki.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!

Z INICJATYWY

W takiej sytuacji z inicjatywy Poppera do­szło do zwołania w 1965 r. w Londynie między­narodowego sympozjum, którego owocem była książka pt. Criticism and Growth of Knowledge (Cambridge 1970). Kuhn odpowiedział na argu­menty swych przeciwników w posłowiu do dru­giego wydania swej książki o strukturze rewo­lucji naukowych, które ukazało się w Londynie w 1970 r.  Nie ulega wątpliwości, że w atmosfe­rze tego sporu wzrosło zainteresowanie zarów­no historią nauki i jej organizacją, jak i tym wszystkim, co wiąże się ze strukturą i działal­nością różnych naukowych instytucji; dlatego właśnie inicjatywa Sekcji Historycznej, wspom­nianej na wstępie Międzynarodowej Unii, nie była przypadkowa, podobnie jak podjęcie jej przez inine instytucje zajmujące się koordynacją badań naukowych w skali światowej, w ich licz­bie zaś przede wszystkim przez UNESCO.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!

ZAINTERESOWANIE SPOŁECZNOŚCIAMI

Przedstawione wyżej zainteresowanie społecz­nościami uczonych ze strony organizacji między­narodowych służyć może jako argument w pró­bach rozstrzygnięcia sporu Popper—Kuhn na rzecz stanowiska, które w szerokiej mierze uwzględnia społeczne uwarunkowanie rozwoju nowożytnej nauki. Już w najbliższej przyszłoś­ci pogląd ten może mieć ważne konsekwencje: oto obok tradycyjnie już uznawanych dyscyplin tworzących dwa działy Unii — tj. obok historii i filozofii nauki — coraz większe znaczenie zy­skują badania nad racjonalną polityką naukową; wszystko zdaje się wskazywać na to, że ona wła­śnie będzie niedługo wierzchołkiem trójkąta, w obrębie którego dokonuje się integracja badań nad nauką, i że jako trzecia sekcja Unii stanie się ona najpierw pełnoprawnym, a w niedalekiej przyszłości dominującym być może partnerem dwóch już istniejących Sekcji: Historycznej i Fi­lozoficznej.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!