Kategoria: Społeczności uczonych

GENEZA OBECNEGO STANU

Jeśli więc studium o nowożytnych społecz­nościach uczonych miało — w intencji inicjato­rów kojarzyć kilka aspektów współczesnego naukoznawstwa, a w ich liczbie także historycz­ny i praktyczny (tj. związany z szeroko pojętą polityką naukową), zwrócić trzeba uwagę że hi­storyczne aspekty tego zagadnienia odegrały dość znaczną rolę, skoro z inicjatywą badań wy­stąpiła właśnie ta sekcja Unii, której celem jest badanie historii nauki. Z drugiej jednak strony chodzi o takie przede wszystkim studia, które mają zadanie wyjaśnić genezę obecnego stanu rzeczy, tj. o historyczne naświetlenie węzłowych wydarzeń wiążących się z genezą, rozwojem i przekształcaniem się różnorodnych form współdziałania ze sobą osób i instytucji koncen­trujących swe wysiłki na uprawianiu nauki.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!

HISTORYCZNE ROZWAŻANIA

Warto rozpocząć historyczne rozważania od zwrócenia uwagi, że problem należy do rzędu tych, w których nauka bierze za przedmiot re­fleksji samą siebie tj. że zajmować się będziemy naukową analizą powstawania, przemian i zani­ku pewnych form organizacyjnych, jakie w róż­nych czasach wiązały się z uprawianiem nauki, a jakie dziś stanowią przedmiot badań specjali­stów zajmujących się rozwojem nowożytnego życia intelektualnego. Obserwując te procesy, możemy stwierdzić, że społeczność uczonych istniała zawsze tam, gdzie istniała nauka, lecz że w każdej epoce przybierała odmienną postać: stąd dzisiejsza społeczność uczonych nie jest ni­czym innym jak odmianą pradawnych „stowa­rzyszeń” czy też „bractw” mających przez dłu­gie wieki charakter mniej lub więcej religijny, a więc będących czymś w rodzaju „wspólnoty”.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!

STAROŻYTNI

Starożytni pitagorejczycy, adepci Hipokratesa oraz współpracownicy aleksandryjskiego Muze­um związani byli podwójnym węzłem: przyna­leżnością do grona kapłanów lub (co najmniej) współwyznawców oraz kultywowaniem studiów mających na celu doskonalenie umiejętności in­telektualnych. I choć rola czynnika religijnego zanikła już wyraźnie w arystotelesowskim Li­ceum, to jednak długo jeszcze zdołał on utrzy­mać swoje znaczenie, czego dowodem są choćby średniowieczne klasztory związane z uprawia­niem nauki, a także szereg dzisiejszych uniwer­sytetów wyznaniowych (katolickich bądź pro­testanckich). Znane średniowieczne określenie paryskiej uczelni jako „wspólnoty uczących się i nauczających” (universitas magistrorum et scholarum Parisiis studentium) przenosi już wy­raźnie punkt ciężkości ku temu, co uważamy za typowe dla nowożytnych społeczności uczonych, a rzuca się w oczy jako cecha charakterystyczna włoskich akademii renesansowych oraz szeregu późniejszych (głównie siedemnastowiecznych) akademii francuskich i brytyjskich towarzystw naukowych — cechą tą jest zespołowość wysił­ków pewnego grona ludzi oddanych działalności pedagogiczno-badawczej.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!

POMYSŁY UCZONYCH

Taki właśnie charakter mają pomysły Bacona i Leibniza. Pierwszy zarysował projekt utworze­nia Domu Salomona w słynnej Nowej Atlanty­dzie (1625), drugi — w listach do kronprinza Fryderyka III, cara Piotra I i teologa D. E. Ja­błońskiego — przedstawił projekty utworzenia towarzystw naukowych mających na celu upra­wę nauk, sztuk i umiejętności (Societates Scien- tiarum et Artium), sam zaś został w 1700 r. pierwszym prezesem berlińskiej Akademii Na­uk. Zakładanie towarzystw naukowych by ło jed­ną z idei przewodnich Leibniza, który z całą świadomością zmierzał do stworzenia w każdym kraju rozwiniętej sieci tego rodzaju towarzystw co — jak się spodziewał — przyczynić się miało do ożywienia życia intelektualnego i postępu nauki.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!