GIGANTYCZNA PRACA

Gigantyczna praca miała charakter pionierski, gdyż żaden kraj nie mógł poszczycić się wówczas posiadaniem tego rodzaju opracowania, którego celem było ułat­wienie podejmowania decyzji dotyczących orga­nizacji nauki. Materiały te wykorzystano w du­żej mierze już podczas moskiewskiej konferencji 1931 r., kiedy to uchwalono zasadniczy plan ba­dań naukowych; w tym samym roku — podczas Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki w Londynie — delegacja radziecka przedstawi­ła nowy punkt widzenia na historię nauki, co — jak przypomina Graham — wywarło wielki wpływ na tę dziedzinę wiedzy. Równocześnie trwały poszukiwania najbar­dziej odpowiedniej formy organizacyjnej badań naukowych, -a w 1926 r. wypowiedziano się osta­tecznie na rzecz prymatu instytutów badaw­czych, zgodnie z sugestią Oldenburga, wielolet­niego sekretarza Akademii, który mówił „Jeżeli XVIII w. był stuleciem akademii, a XIX — uni­wersytetów, to XX stanie się stuleciem insty­tutów badawczych”. Toteż między 1927 a 1933 r. powołano do życia w łonie Akademii 29 wielkich instytutów badawczych, a także rozpoczęto za­kładanie filii i oddziałów tej Akademii w odle­głych rejonach kraju.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)