INFORMACJE O POCZYNANIACH

Podczas wspomnianych we wstępie do niniej­szej publikacji studiów podjęto kilka prób zmie­rzających do bliższego określenia społeczności uczonych. I tak np. Joseph Ben-David rozpoczął swe wywody od następujących słów: „Na uży­tek niniejszych rozważań społeczność uczonych może być określona jako grupa posiadająca in­telektualną autonomię w zakresie doboru pro­blematyki i prowadzenia prac badawczych; członkowie tej grupy wymieniają informacje o  swych poczynaniach, przy czym każdy z nich może korzystać z osiągnięć swoich kolegów, dzięki czemu można osiągnąć zgodność poglądów w zakresie wspólnych badań”. Ten sam autor zwracał w dalszym ciągu uwagę na fakt, że spo­łeczności uczonych nie mogą być identyfikowa­ne z różnorodnymi formami organizacyjnymi życia naukowego (jak np. uniwersytety, akade­mie, instytuty badawcze itd.) i że — ściśle mó­wiąc — istnieje wiele społeczności uczonych działających w różnych zakresach, ale wszyst­kie powiązane są węzłami w obrębie bądź jedne­go kraju, bądź organizacji międzynarodowych.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)