KSZTAŁTOWANIE WARUNKÓW

Można natomiast (i trze­ba) tak kształtować warunki, w których pracują uczeni i technicy, aby dokonywanie wynalazków odkryć stało się możliwe lub co najmniej praw­dopodobne w najbliższej przyszłości — na tym właśnie min. polega rola i zadanie polityki nau­kowej. Tu znów opowiedzieć się trzeba za szero­kim, a nie wąskim (praktycystycznym) pojmo­waniem tej polityki, często (zbyt często) identy­fikowanej z podejmowaniem różnego rodzaju zabiegów, których celem jest zdobycie środków finansowych zdolnych usunąć faktyczne lub wy­imaginowane przeszkody ograniczające inwen­cję twórczą uczonych. Toteż trafnie zauważa Bogdan Suchodolski, że nie ma jakościowej róż­nicy między polityką naukową, polityką ekono­miczną, społeczną czy oświatową, gdyż wszyst­kie one dotyczą organizowania i projektowania społecznej działalności ludzi, stąd też polityka naukowa podobnie jak i inne „polityki” obejmu­je „zarówno poznawcze analizy prowadzone w dziedzinie stosunków nauki i społeczeństwa w danych warunkach czasu i miejsca, jak rów­nież i praktyczne konsekwencje, wyrażające się w określonych postanowieniach finansowo-or­ganizacyjnych i dyrektywach planowania dal­szego rozwoju” *.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)